Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy

Oferty pracy


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – umowa na zastępstwo (K-1102-21/17)
Dodano: 2017-11-27 14:31:14             Zmodyfikowano: 2017-11-27 14:31:14
Rejestr zmian

Zawiadomienie dotyczące konkursu na wolne stanowisko pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – umowa na zastępstwo (K-1102-21/17)
Dodano: 2017-11-15 14:57:06             Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:57:06
Rejestr zmian
K-1102-21/17
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
  1. Marzena Ceglarz
  2. Daria Głogowska
  3. Anna Anczurowska
  4. Aleksandra Bujak
  5. Paulina Przygoda
  6. Monika Krzak
 
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 22 listopada 2017 r .,
o godzinie 9:00
, w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ul. Sądowej 3 , w sali rozpraw Nr 3, II piętro budynku.
 
Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 9:00:
 
Niniejszy etap będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydata.
W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie test składający się z 20 pytań, ze znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie oraz nastąpi weryfikacja umiejętności obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na komputerze pod dyktando,
z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji.
            Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
 
Etap trzeci:
Rozpoczęcie o godzinie 10:30
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs oraz wiedzy z zakresu Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316).
Dopuszcza się rozpoczęcie trzeciego etapu konkursu o innej godzinie.
Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych
w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
 
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego.
 
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.
więcej

Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Rejonowego w Oleśnie w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego.
Dodano: 2017-11-03 19:17:59             Zmodyfikowano: 2017-11-03 19:24:20
Rejestr zmian
 
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika 
w pełnym wymiarze czasu pracy
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Oleśnie

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
 
Nazwa i adres sądu, którego dotyczy konkurs: 
SĄD REJONOWY W OLEŚNIE
UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO
 
Oznaczenie konkursu: 
K-1102- 21/17
Określenie wolnych stanowisk pracy: 
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
1.      która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      o nieposzlakowanej opinii,
3.      która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.      znajomość techniki pracy biurowej,
2.      umiejętność pracy w zespole,
3.      zdolności analityczne,
4.      komunikatywność,
5.      operatywność, dobra organizacja pracy,
6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7.      systematyczność, odporność na stres.
 
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
1.      wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2.      wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
3.      protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.      sporządzanie wokand,
5.      wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.      podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
2.      CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.      kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub dyplom studiów wyższych,
4.      oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
5.      podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
(wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
1.      kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
2.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
§  ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485);
§  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
§  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES: 
SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO, Z DOPISKIEM:
 „K-1102- 21/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu  13 listopada  2017 r  ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl), Sądu Rejonowego w Oleśnie (www.olesno.sr.gov.pl) oraz tablicach ogłoszeń w budynkach sądów. Informacja telefoniczna: 34 359 69 30 w godz. 7:30 – 15:30.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 2 listopada 2017 r.
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (K-1102-8/16)
Dodano: 2016-05-25 11:11:55             Zmodyfikowano: 2016-05-25 11:11:55
Rejestr zmian
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.
więcej

Zawiadomienie dotyczące konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (K-1102-8/16)
Dodano: 2016-05-06 14:45:33             Zmodyfikowano: 2016-05-06 14:45:33
Rejestr zmian
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, który został wyznaczony na dzień 23 maja 2016 r.
więcej

Konkurs na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (K-1102-8/16)
Dodano: 2016-04-22 08:57:13             Zmodyfikowano: 2016-04-22 09:01:26
Rejestr zmian
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie (K-1102-8/16)
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 9
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.