Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Ogłoszenie I Ns 77/18
Dodano: 2018-07-24 15:26:48             Zmodyfikowano: 2018-07-24 15:28:11
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowej Wsi, której ujawnionymi właścicielami są Leopold Czyrnik, zmarły w 1977 i Gertruda Czyrnik, zmarła w 1996 roku. Dla nieruchomość prowadzona jest księga wieczysta o numerze OP1L/00025561/3. Z  treści wniosku wynika, że posiadaczem nieruchomości jest wnioskodawczyni Łucja Głogowska zam. Nowa Wieś.
więcej

Ogłoszenie I Ns 82/18
Dodano: 2018-06-20 10:46:22             Zmodyfikowano: 2018-06-20 10:46:22
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 14.05.2018r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 82/18 z wniosku  Joachima Wachowskiego, Ilony Wachowskiej z udziałem Andrzeja Wachowskiego o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy - Joachimowi Wachowskiemu i Ilonie Wachowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,010 zł (zero złotych 01/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 1600 marek złotych,
- 0,017 zł , w zaokrągleniu do pełnych groszy, tj. 0,02 zł (zero złotych 02/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 2700 marek złotych,
należnych wierzycielowi hipotecznemu z tytułu hipotek ustanowionych na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a położonej w Grodzisku, gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie, oznaczonej jako działki nr 258/21 i 258/23, o powierzchni 0,6805 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00002691/6,
a które to kwoty mają być wydane wierzycielowi hipotecznemu lub następcom prawnym wierzyciela hipotecznego na ich wniosek, po wykazaniu prawa do tego świadczenia.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego".
 
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 238/17
Dodano: 2018-04-17 14:51:15             Zmodyfikowano: 2018-04-17 14:51:15
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Pierzyna.
            W dniu 5.04.2018 roku wydano w sprawie sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Pierzyna (PESEL 37081809145), córce Piotra i Heleny, zmarłej w dniu 18.10.2012 roku w miejscowości Olesno, gmina Olesno, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olesno.
            Jednocześnie tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po ww. spadkodawczyni może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                       
więcej

Zarządzenie A.000.3.18 - skrócenie godzin urzędowania w dniu 30 kwietnia do 15:30
Dodano: 2018-04-17 15:00:52             Zmodyfikowano: 2018-04-17 15:00:52
Rejestr zmian

Ogłoszenie I Ns 242/17
Dodano: 2018-03-08 12:29:10             Zmodyfikowano: 2018-03-08 12:29:10
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 12.12.2017 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 242/17 z wniosku  Krystiana Jarzombka o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Krystianowi Jarzombek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek dla zaspokojenia ustanowionego dożywocia oraz kwoty 0,04 zł (zero złotych 04/100) zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek z tytułu renty miesięcznej na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy Krystiana Jarzombek, położonej w Warłowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00041991/4, które to kwoty mają być wydane na wniosek następców prawnych uprawnionych po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego
więcej

Ogłoszenie I Ns 243/17
Dodano: 2018-01-04 14:15:45             Zmodyfikowano: 2018-01-04 14:15:45
Rejestr zmian
 W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zarejestrowano sprawę w przedmiocie sporządzenia wykazu majątku po Teofilu Kierzek zm. 12.09.2017r.  
            „W dniu 8 listopada 2017 r. przed notariuszem Antonim Ryszardem Paprockim w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie złożono wykaz inwentarza po Teofilu Wacławie Kierzek, synu Wojciecha i Władysławy, PESEL 33030504550, zmarłym w dniu 12 września 2017r. w Oleśnie, ostatnio zamieszkałym: 46-310 Zdziechowice numer 125 (poczta: Gorzów Śląski).
            Jednocześnie  tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po w/w spadkodawcy może się zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".
                                                                       
 
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 11
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.