Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Ogłoszenie I C 145/17
Dodano: 2018-03-23 11:32:05             Zmodyfikowano: 2018-03-23 11:32:05
Rejestr zmian
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Krzysztofa Szyszki prowadzącego Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Oleśnie ul. Kościuszki 10 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Rafała Burzak w sprawie z powództwa   Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko   Rafała Burzaka o zapłatę.
            Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie I Ns 242/17
Dodano: 2018-03-08 12:29:10             Zmodyfikowano: 2018-03-08 12:29:10
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 12.12.2017 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 242/17 z wniosku  Krystiana Jarzombka o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Krystianowi Jarzombek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek dla zaspokojenia ustanowionego dożywocia oraz kwoty 0,04 zł (zero złotych 04/100) zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek z tytułu renty miesięcznej na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy Krystiana Jarzombek, położonej w Warłowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00041991/4, które to kwoty mają być wydane na wniosek następców prawnych uprawnionych po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego
więcej

Ogłoszenie I Ns 215/17
Dodano: 2018-03-07 12:04:41             Zmodyfikowano: 2018-03-07 12:04:41
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie zapadło w dniu 12.12.2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 215/17 postanowienie, mocą którego to zezwolono wnioskodawczyni Elżbiecie Konieczko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,1274 zł, tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ujawnioną w księdze wieczystej  Kw nr OP1L/00042244/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  w dziale III pod poz. 1 tabeli zaginionej księgi wieczystej  Ligota Dobrodzieńska 225, przeniesionej do księgi do współobciążenia  dnia 19 sierpnia 1968 roku – a to 20.000 RM- ustanowionej na rzecz Kreisspar und Girokasse zu Guttentag , która to kwota ma zostać wydana na wniosek następców prawnych uprawnionego  po okazaniu dokumentu następstwa.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.
więcej

Ogłoszenie I Ns 153/17
Dodano: 2018-03-05 15:17:42             Zmodyfikowano: 2018-03-05 15:17:42
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Aleksandry Żółtowskiej  - Ostroszczyk, Danuty Żółtowskiej, Haliny Pudo, Ireny Preuss przy udziale Danieliusza Gałązki, Dariusza Gałązka (Galazka), Bożeny Miszon, Genowefy Zimnowody o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 283/2, o powierzchni 0,1781 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej użytki rolne zabudowane, co do której w wypisie z rejestru gruntów jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda oraz działki nr  283/1,  o powierzchni 0,0019 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej drogę,  co do której jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda, pozostającej we władaniu Powiatowego  Zarządu   Dróg Wojewódzkich w  Oleśnie.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby  w terminie 3 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.
więcej

Ogłoszenie I Ns 186/17
Dodano: 2018-02-16 14:20:01             Zmodyfikowano: 2018-02-16 14:20:01
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 186/17 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Tokarskiej urodzonej 26.10.1915 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Praszce, zmarłej w dniu 19.02.1980r. w Oleśnie. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Praszce przy ul. Listopadowej 1.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Oleśnie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
więcej

Ogłoszenie I Ns 243/17
Dodano: 2018-01-04 14:15:45             Zmodyfikowano: 2018-01-04 14:15:45
Rejestr zmian
 W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zarejestrowano sprawę w przedmiocie sporządzenia wykazu majątku po Teofilu Kierzek zm. 12.09.2017r.  
            „W dniu 8 listopada 2017 r. przed notariuszem Antonim Ryszardem Paprockim w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie złożono wykaz inwentarza po Teofilu Wacławie Kierzek, synu Wojciecha i Władysławy, PESEL 33030504550, zmarłym w dniu 12 września 2017r. w Oleśnie, ostatnio zamieszkałym: 46-310 Zdziechowice numer 125 (poczta: Gorzów Śląski).
            Jednocześnie  tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po w/w spadkodawcy może się zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".
                                                                       
 
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 11
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.