Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Rejonowego w Oleśnie w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego.
Dodano: 2017-11-03 19:17:59             Zmodyfikowano: 2017-11-03 19:24:20
Rejestr zmian
 
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika 
w pełnym wymiarze czasu pracy
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Oleśnie

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
 
Nazwa i adres sądu, którego dotyczy konkurs: 
SĄD REJONOWY W OLEŚNIE
UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO
 
Oznaczenie konkursu: 
K-1102- 21/17
Określenie wolnych stanowisk pracy: 
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
1.      która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      o nieposzlakowanej opinii,
3.      która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.      znajomość techniki pracy biurowej,
2.      umiejętność pracy w zespole,
3.      zdolności analityczne,
4.      komunikatywność,
5.      operatywność, dobra organizacja pracy,
6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7.      systematyczność, odporność na stres.
 
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
1.      wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2.      wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
3.      protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.      sporządzanie wokand,
5.      wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.      podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
2.      CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.      kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub dyplom studiów wyższych,
4.      oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
5.      podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
(wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
1.      kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
2.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
§  ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485);
§  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
§  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES: 
SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO, Z DOPISKIEM:
 „K-1102- 21/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu  13 listopada  2017 r  ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl), Sądu Rejonowego w Oleśnie (www.olesno.sr.gov.pl) oraz tablicach ogłoszeń w budynkach sądów. Informacja telefoniczna: 34 359 69 30 w godz. 7:30 – 15:30.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 2 listopada 2017 r.
więcej

Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Rejonowego w Oleśnie w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego.
Dodano: 2017-11-03 19:34:16             Zmodyfikowano: 2017-11-03 19:34:16
Rejestr zmian
 
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika 
w pełnym wymiarze czasu pracy
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Oleśnie

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
 
Nazwa i adres sądu, którego dotyczy konkurs: 
SĄD REJONOWY W OLEŚNIE
UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO
 
Oznaczenie konkursu: 
K-1102- 21/17
Określenie wolnych stanowisk pracy: 
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE  – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
1.      która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2.      o nieposzlakowanej opinii,
3.      która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.      posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1.      znajomość techniki pracy biurowej,
2.      umiejętność pracy w zespole,
3.      zdolności analityczne,
4.      komunikatywność,
5.      operatywność, dobra organizacja pracy,
6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
7.      systematyczność, odporność na stres.
 
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
1.      wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2.      wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
3.      protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.      sporządzanie wokand,
5.      wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1.      podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
2.      CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3.      kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub dyplom studiów wyższych,
4.      oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
5.      podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 
(wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
1.      kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
2.      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
§  ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485);
§  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.);
§  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
§  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES: 
SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA SĄDU REJONOWEGO W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 3, 46-300 OLESNO, Z DOPISKIEM:
 „K-1102- 21/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu  13 listopada  2017 r  ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl), Sądu Rejonowego w Oleśnie (www.olesno.sr.gov.pl) oraz tablicach ogłoszeń w budynkach sądów. Informacja telefoniczna: 34 359 69 30 w godz. 7:30 – 15:30.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 
 
 
 
 
 
 
Opole, dnia 2 listopada 2017 r.
więcej

Skrócenie godzin przyjmowania interesantów 14 sierpnia 2017r.
Dodano: 2017-08-14 09:14:57             Zmodyfikowano: 2017-08-14 09:14:57
Rejestr zmian
W dniu 14 sierpnia 2017r. nastąpi skrócenie godzin przyjmowania interesantów odpowiednio w Kasie, Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesanta w  SR Olesno do godziny 15:00.
więcej

Dzień Edukacji Prawnej - 15 marca 2017
Dodano: 2017-03-10 08:56:35             Zmodyfikowano: 2017-03-10 08:56:35
Rejestr zmian
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia organizuje 15 marca 2017r. Dzień Edukacji Prawnej.   Celem wydarzenia, o charakterze ogólnopolskim, jest promowanie wszelkich działań Stowarzyszenia związanych z szeroko pojętą edukacją prawną oraz otwarcie sądu dla młodych obywateli.
Głównym założeniem projektu jest promowanie aktywności oddziałów i członków Stowarzyszenia na polu edukacji prawnej. Ustanowienie Dnia Edukacji Prawnej ma na celu zarówno podsumowanie podjętych już działań w sferze edukacji, jak i włączenie do tych działań oddziałów, które do te pory nie angażowały się w podobne przedsięwzięcia.
W dniu 15 marca na Opolszczyźnie planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie spotkań sędziów z uczniami wszystkich typów szkół, połączonych ze zwiedzaniem sądów. Spotkania będą odbywać się we wszystkich sądach rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym w Opolu. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu (zaplanowanym średnio na 1 godzinę zegarową) jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa klasy i zarezerwowanie terminu.
Poniżej – wykaz telefonów, pod którymi należy zarezerwować termin.
Sąd Rejonowy w Oleśnie 34 3596930
więcej

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Dodano: 2017-02-22 09:36:45             Zmodyfikowano: 2017-02-22 09:36:45
Rejestr zmian
Rusza Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
W dniach od 20 do 26 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.
Obchody Tygodnia Pomocy, jak również Dnia Ofiar Przestępstw, który wypada 22 lutego, mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Pomocne mogą być przede wszystkim bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym sądach, prokuraturach, komendach policji oraz siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych, do których Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się z prośbą o włączenie się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie przy ul. Sądowej 3 w pokoju 5 będzie można skorzystać od poniedziałku 20 lutego do piątku 24 lutego, od godz. 10.00 do 12.00 z bezpłatnej porady prawnej asystenta sędziego.
Celem prowadzonego poradnictwa jest  m.in. zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.
więcej

Zarządzenie A.000.2.17 w sprawie dnia wolnego
Dodano: 2017-01-31 07:32:12             Zmodyfikowano: 2017-04-26 12:05:52
Rejestr zmian

Wyniki: 13 - 18 z 34
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.