Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Dodano: 2018-02-21 13:43:04             Zmodyfikowano: 2018-02-21 13:45:03
Rejestr zmian
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 243/17
Dodano: 2018-01-04 14:15:45             Zmodyfikowano: 2018-01-04 14:15:45
Rejestr zmian
 W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zarejestrowano sprawę w przedmiocie sporządzenia wykazu majątku po Teofilu Kierzek zm. 12.09.2017r.  
            „W dniu 8 listopada 2017 r. przed notariuszem Antonim Ryszardem Paprockim w Kancelarii Notarialnej w Oleśnie złożono wykaz inwentarza po Teofilu Wacławie Kierzek, synu Wojciecha i Władysławy, PESEL 33030504550, zmarłym w dniu 12 września 2017r. w Oleśnie, ostatnio zamieszkałym: 46-310 Zdziechowice numer 125 (poczta: Gorzów Śląski).
            Jednocześnie  tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po w/w spadkodawcy może się zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".
                                                                       
 
więcej

Informacja
Dodano: 2017-12-11 14:31:16             Zmodyfikowano: 2017-12-11 14:45:11
Rejestr zmian
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017r. kasa Sądu Rejonowego w Oleśnie będzie nieczynna.
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – umowa na zastępstwo (K-1102-21/17)
Dodano: 2017-11-27 14:31:14             Zmodyfikowano: 2017-11-27 14:31:14
Rejestr zmian

Zarządzenie A.000.12.17 w sprawie dnia wolnego
Dodano: 2017-11-15 14:47:03             Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:47:03
Rejestr zmian
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego  za święto, które przypada w sobotę dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Oleśnie.
więcej

Zawiadomienie dotyczące konkursu na wolne stanowisko pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie – umowa na zastępstwo (K-1102-21/17)
Dodano: 2017-11-15 14:57:06             Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:57:06
Rejestr zmian
K-1102-21/17
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Komisja konkursowa zawiadamia, iż po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  – do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
  1. Marzena Ceglarz
  2. Daria Głogowska
  3. Anna Anczurowska
  4. Aleksandra Bujak
  5. Paulina Przygoda
  6. Monika Krzak
 
Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 22 listopada 2017 r .,
o godzinie 9:00
, w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie przy ul. Sądowej 3 , w sali rozpraw Nr 3, II piętro budynku.
 
Etap drugi:
Rozpoczęcie o godzinie 9:00:
 
Niniejszy etap będzie polegał na sprawdzeniu praktycznych umiejętności kandydata.
W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie test składający się z 20 pytań, ze znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o konkursie oraz nastąpi weryfikacja umiejętności obsługi komputera, w tym szybkiego pisania na komputerze pod dyktando,
z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji.
            Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
 
Etap trzeci:
Rozpoczęcie o godzinie 10:30
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wytypowanymi w etapie drugim kandydatami, podczas rozmowy komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs oraz wiedzy z zakresu Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sadów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316).
Dopuszcza się rozpoczęcie trzeciego etapu konkursu o innej godzinie.
Po zakończeniu drugiego i trzeciego etapu konkursu komisja ustala listę kandydatów ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów (łącznie za II i III etap) uszeregowanych
w porządku malejącym, rekomendując Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Opolu  kandydata z najwyższą liczbą punktów oraz listę rezerwową kandydatów.
 
Kandydaci winni posiadać dokument tożsamości oraz okazać oryginał potwierdzający uzyskanie dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego.
 
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.
więcej

Wyniki: 7 - 12 z 34
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.