Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie I Ns 238/17
Dodano: 2018-04-17 14:51:15             Zmodyfikowano: 2018-04-17 14:51:15
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Pierzyna.
            W dniu 5.04.2018 roku wydano w sprawie sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Pierzyna (PESEL 37081809145), córce Piotra i Heleny, zmarłej w dniu 18.10.2012 roku w miejscowości Olesno, gmina Olesno, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olesno.
            Jednocześnie tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po ww. spadkodawczyni może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                       
więcej

Zarządzenie A.000.3.18 - skrócenie godzin urzędowania w dniu 30 kwietnia do 15:30
Dodano: 2018-04-17 15:00:52             Zmodyfikowano: 2018-04-17 15:00:52
Rejestr zmian

Ogłoszenie I Ns 201/17
Dodano: 2018-04-09 15:57:13             Zmodyfikowano: 2018-04-09 15:57:13
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Adama Panek, zamieszkałego Dalachów 360, o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości leśnej, położonej w miejscowości Słowików, gmina Rudniki, składającej się z działki gruntu leśnego, oznaczonej numerem 327/1, o powierzchni 0,7750, jednostka rejestrowa G.75.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem toczenia się postępowania bez ich udziału.
więcej

Ogłoszenie I C 145/17
Dodano: 2018-03-23 11:32:05             Zmodyfikowano: 2018-03-23 11:32:05
Rejestr zmian
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Krzysztofa Szyszki prowadzącego Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Oleśnie ul. Kościuszki 10 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Rafała Burzak w sprawie z powództwa   Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko   Rafała Burzaka o zapłatę.
            Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie I Ns 242/17
Dodano: 2018-03-08 12:29:10             Zmodyfikowano: 2018-03-08 12:29:10
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 12.12.2017 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 242/17 z wniosku  Krystiana Jarzombka o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Krystianowi Jarzombek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek dla zaspokojenia ustanowionego dożywocia oraz kwoty 0,04 zł (zero złotych 04/100) zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek z tytułu renty miesięcznej na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy Krystiana Jarzombek, położonej w Warłowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00041991/4, które to kwoty mają być wydane na wniosek następców prawnych uprawnionych po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego
więcej

Ogłoszenie I Ns 153/17
Dodano: 2018-03-05 15:17:42             Zmodyfikowano: 2018-03-05 15:17:42
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie z wniosku Aleksandry Żółtowskiej  - Ostroszczyk, Danuty Żółtowskiej, Haliny Pudo, Ireny Preuss przy udziale Danieliusza Gałązki, Dariusza Gałązka (Galazka), Bożeny Miszon, Genowefy Zimnowody o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 283/2, o powierzchni 0,1781 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej użytki rolne zabudowane, co do której w wypisie z rejestru gruntów jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda oraz działki nr  283/1,  o powierzchni 0,0019 ha, położonej w miejscowości Wygiełdów, stanowiącej drogę,  co do której jako właściciel wpisany jest Walenty Zimnowoda, pozostającej we władaniu Powiatowego  Zarządu   Dróg Wojewódzkich w  Oleśnie.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby  w terminie 3 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 34
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.