IV Ksiąg Wieczystych

Dodano: 2009-07-07 08:11:42             Zmodyfikowano: 2018-01-30 14:39:35
Rejestr zmian
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Bożena Bugajska-Istek
Kierownik sekretariatu Iwona Chęcińska
tel. 34/ 359 69 40
Sekretariat wydziału znajduje się na parterze budynku - pokój nr 5
 
Właściwość rzeczowa :
Wydział prowadzi księgi wieczyste oraz zbiory dokumentów dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej, rozpoznaje wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:
- o założenie księgi wieczystej dla:
- nieruchomości gruntowej,
- nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomości lokalowej,
- ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i wpis uprawnionego z powyższego tytułu).
- o wpis w księdze wieczystej:
- sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej,
- prawa własności, użytkowania wieczystego,
- ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
- prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
- roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych i warunkowych, - roszczenia wynikającego z  określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub  użytkowników wieczystych,
- roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
- roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
- wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,
- zajęcia nieruchomości w trybie art. 924 kpc.
- o wydanie odpisów aktów notarialnych,
- o wydanie zaświadczeń ze zbiorów dokumentów,
Prowadzi archiwum ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz aktów notarialnych, a także wykonuje czynności związane z ich przeglądaniem.  
Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym składa się na urzędowych formularzach. Formularze wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl. Każdy wniosek w chwili złożenia powinien być opłacony. Wysokość wpisów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują przepisy art. 42-48 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623.j.t.)
 
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie wydaje odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych
i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej po uprzednim złożeniu opłaconego wniosku na urzędowym formularzu (KW-ODPIS). We wniosku należy wskazać pełny nr księgi wieczystej (kod wydziału/ośmiocyfrowy nr księgi wieczystej/cyfra kontrolna) Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty. Opłaty należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy tegoż Sądu.
 
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie w postaci papierowej;
- odpisu zwykłego księgi wieczystej – 30,00 zł, pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych
- odpisu zupełnego księgi wieczystej – 60,00 zł pomnożonych przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10,00 zł  pomnożonych przez liczbę żądanych zaświadczeń,
- wyciągu z księgi wieczystej:
-15,00 zł – za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
- 20,00 zł – za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
- 25,00 zł – za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
- 30,00 zł –za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej
pomnożonych przez liczbę żądanych wyciągów.