II Karny

Dodano: 2008-03-18 13:56:08             Zmodyfikowano: 2016-09-14 09:31:01
Rejestr zmian
II Wydział Karny
Przewodniczący Marek Nowosiński
Kierownik sekretariatu Małgorzata Grabas
 
tel. 34/ 359 69 16
fax. 34/ 359 69 12
Sekretariat wydziału znajduje się na II piętrze w pokoju nr 26
 
Windykacja Należności Sądowych
tel. 34/ 359 69 43
Właściwość rzeczowa:
- sprawy karne dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, o wydanie wyroku łącznego, wnioski prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających oraz wnioski prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
- sprawy o wykroczenia, w tym o wykroczenia skarbowe;
- sprawy podlegające rozpoznaniu w trybie przyspieszonym;
- wnioski o przesłuchanie świadków w ramach pomocy prawnej;
- prośby o ułaskawienie;
- sprawy o uchylenie mandatu;
- pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy;
- wnioski o zatarcie skazania;
- wnioski o skrócenie wykonania środka karnego; 
- wnioski i czynności dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach karnych oraz o wykroczenia;
- wnioski o zastosowanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia;
- zażalenia na zatrzymanie osoby;
- zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia;
- wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;
- wnioski prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa;
- wnioski prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wnioski stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
- wnioski prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk i art.185b kpk;
- wnioski prokuratora o przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185c kpk;
- zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego;
- wnioski o zwolnienie z tajemnicy zawodowej lub służbowej;
- zażalenia na postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy;
- wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń.